Minna Canthin talon remontointiin on ollut vuosikymmenten ajan erilaisia vaihtoehtoja tarjolla, mutta mikään ei ole edennyt suunnitelmia pidemmälle. Yhdistyksemme on nyt lähellä onnistumista. Ensimmäistä kertaa Kanttilan kunnostusyritysten ketjussa suunnitelmia on laadittu yhteistyössä taide- ja rakennusalan ammattilaisten kanssa. Arkkitehtisuunnitelmat, tilaratkaisut ja toimintamalli kunnioittavat perintöä, mutta katsovat myös tulevaisuuteen.

Perusteelliset taustaselvitykset ovat menossa, taustaselvityksen pohjalta määritellään strategisesti, mitä tuleva toiminta on tiloina, mitä Kanttilassa tapahtuu ja mitä toimintoja sen kautta välillisesti tapahtuu, ja kaikki suunnitelmat tarvitsevat vielä lopulliset tarkennukset.

Kanttilan muutos- ja korjaustyö on kulttuuritilahanke, kulttuuriperintöhanke, kulttuurimatkailuhanke sekä merkittävä taiteen ja tieteen kehittämishanke.  Kanttilan suunnittelua ohjaa Minna Canthin talo ry:n hallitus, tutkimuksista kumpuava tieto sekä asiantuntijat.Mukana ydintiimissä ovat Savonia-ammattikorkeakoulun arkkitehtuuri- ja rakennusalan opiskelijat koulutusvastuupäällikkö Harry Dunkelin johdolla. Tällä sivulla toimintasuunnitelmassa piirustukset ja tilaratkaisut ovat kuopiolaisen suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuo Oy:n toteuttamia. Toteutusvaiheet etenevät sitä mukaa, kun rahalliset resurssit niin mahdollistavat. Koko projektin hinnaksi on arvioitu noin kolme miljoonaa euroa. Laskelmat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin ja tulevat tarkentumaan.

Merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia ovat jo käynnissä olevat rakennushistoriallinen selvitys (RHS), rakennuksen kuntokartoitus sekä haitta-ainetutkimus sekä Buongiorno osuuskunnan, kuvataiteen maisteri Jaakko Rustaniuksen kanssa toteutettava selvitystyö Kanttilaan kohdentuvista residenssitoiminnan odotuksista, tarpeista sekä mahdollisuuksista. Residenssitoiminnan tarveselvitys viedään loppuun vuoden 2020 aikana.  Edellä mainittujen lisäksi merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia ovat Kanttilan pääsuunnittelijan valinta, rakennussuunnittelijan valinta ja rakennuttajan valinta.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Kanttilan vieressä osoitteessa Minna Canthin katu 24, mikä palvelee Kanttilan suunnittelutyötä toimijoiden verkostoitumisen näkökulmasta hyvin.

Minna Canthin talo yhdistyksen hallitukseen kuuluvat asianajaja Seppo Karvinen (pj.), yrittäjä, musiikin maisteri Jaana Turunen, emeritusprofessori Atte von Wright Itä-Suomen yliopisto (vpj.) ja DI Harry Dunkel, koulutusvastuupäällikkö Savonia ammattikorkeakoulu.   Minna Canthin talo ry on yleishyödyllinen ja aatteellinen yhdistys. Kanttilan projektia johtaa kulttuurialan yrittäjä Anja Lappi.

Vuosi 2020
Rakennushistoriallinen selvitys valmistuu, haitta-ainetutkimukset valmistuvat ja tehdään päätökset siitä, miten kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksen osia pystytään säilyttämään.  Tässä yhteydessä valmistuu tilaratkaisut, jotka ovat arkkitehtisuunnittelun lähtötietoja. Pääsuunnittelija käy neuvotteluja viranomaisten kanssa tarvittavista selvityksistä liittyen poikkeuslupaan tai mahdollisesti tarvittavaan asemakaavan muutokseen. Hankkeeseen kiinnitetään rakennuttajakonsultti ja tarvittavat erikoissuunnittelijat (rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu ja sähkösuunnittelu) valitaan ja jotka osallistuvat osaltaan lupavaiheen suunnitteluun. Samalla valmistuu tämän vaiheen rakentamisen kustannusarvio. Voimassa olevan kaavan mukaiseen peruskorjaukseen tarvittavat rakennuslupa-asiakirjat valmistuvat ja lupa jätetään käsittelyyn. Purkusuunnitelma tältä osalta täsmentyy.

Lisätiedot, haastattelut info@minnacanth.fi, 040 5383823 tai harry.dunkel@savonia.fi