REMONTIN ETENEMINEN

MUUTOS- JA KORJAUSTYÖN VAIHEET

1. TARVESELVITYS / Hankepäätös

Kanttila on arvotettu historiallisesti merkittäväksi kohteeksi maisemansa, historiansa sekä henkilöhistoriansa ansiosta Nykyinen Kanttilan rakennus on käynyt läpi useita massiivisia muutosvaiheita, joten 1800-luvusta, ja Minna Canthin vaiheesta on vain vähän jäljellä. Rakennuksen nykyinen ulkoasu on pääasiassa 1909- 1910 muutosvaiheesta, ja 1930- ja 1940-luvuilla tehdyistä muutoksista.  Sisätiloissa näkyy voimakkaasti 1970 -luvun muutosvaihe.

Minna Canthin henkinen perintö ja vuonna 1820 ensimmäisen kirjakaupan sijainti Kanttilassa on osa kansallista, vuosisatojen historian aikana kerrostunutta kaupunkikeskusta-aluetta, jota ei ole missään muualla.

Hankepäätökseen ovat vaikuttaneet:

 • Aiempina vuosikymmeninä valmistuneet hankesuunnitelmat, taide-, tiede-, ja kulttuuritoimialojen toimintaedellytysten merkittävät, erityisesti rakenteisiin liittyvät kehittämistarpeet, kulttuurimatkailulliset tarpeet ja globaalit ilmiöt, kuten Covid-19 pandemia.
 • Laki kuntien kulttuuritoiminnasta, joka edellyttää kulttuuriperinnön vaalimisen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa, lue lisää tästä.
 • Kuopion kulttuuriympäristö, sen strategia ja hoito-ohjeet, lue lisää tästä.

Kanttila täydentää Kuopion kaupungin tiedon ja tarinoiden korttelia Kanttia, Kuopion Vanha Kaupunki -konseptia ja kaupunkikeskustan kehittämistä.

Kanttilan muutos- ja korjaustyö on kulttuuritilahanke. Tila- ja toimintasuunnitelmien toteuttamista varten on tutustuttu laajasti erilaisiin kulttuuritiloihin Suomessa ja mm. Hollannissa ja Belgiassa. Lisäksi aineistona on käytetty Kanttilaan aiemmin kohdistuneita suunnitelmia ja kuultu tulevien, mahdollisten käyttäjien ehdotuksia. Hankesuunnitelmat tarkentuvat koko projektin aikana,  purkutyö ja tutkimustulokset määrittelevät kohteen rakennusteknisiä ratkaisuja.

2. HANKESUUNNITTELU / Investointipäätös

Kulttuurihistoriallisten kohteiden muutos- ja korjaustyöt lähtevät aina historian selvittämisestä. Kanttilan rakennushistoriallinen selvitys valmistui 19.3.2020 ja se perustuu arkisto- ja kenttätöihin, jotka tehtiin talven 2019-2020 aikana. Selvityksen ovat tehneet FM Eeva Martikainen ja arkkitehti Hannu Puurunen, joista ensin mainittu on toiminut tehtävän vastuuhenkilönä. Selvitys on luettavissa tästä.

3. SUUNNITTELUN VALMISTELU / Suunnittelun käynnistäminen
Pääsuunnittelijaksi valittiin tarjouspyyntöjen pohjalta keväällä 2020 arkkitehtitoimisto Arto Mattila.
Toisena suunnittelijana aloitti elokuussa 2020 arkkitehti Miina Tolonen.
Selvitykset ja valmistelutyöt (Päivitetty 1.4.2021)

 • Kulttuurihistoriallisen kohteen oikeellisuuden varmistuminen, Minna Canthin salonki ja ruokasali. (RHS, v.2019-2020)
 • Vuoden 1974- 2016 suunnitteluaineistoihin tutustuminen ja selvitystyö (v. 2016- )
 • Vaihtoehtoisia tila- ja käyttösuunnitelmia. Opiskelijatyöt, rakennusarkkitehti- ja talotekniikka, Savonia amk (v. 2017-)
 • Suunnittelu- ja arkkitehtitoimisto Partanen & Lamusuon konsepti- ja tilasuunnitelma (v. 2018-2019)
 • Tulevien käyttäjien kuuleminen, yhteissuunnittelutilaisuudet (v. 2017-)
 • Pienpurku ja seinien avauksia haitta-ainetutkimuksia varten, tutkimukset RakFix Oy, analysointi Mikrobioni Oy.
 • Selvitysten pohjalta pääosin huonokuntoiset, pääosin 1970 – luvun rakenteet puretaan ja poistetaan, tutkitaan ja määritellään mahdollisten rakenteiden säilyttämisen mahdollisuudet. Rakentaminen etenee Kuopion kulttuurihistoriallisen museon aluevastuuvalvonnan alla, kaikki mahdolliset vanhat ovet, tapetit, ikkunanpokat jne. tunnistetaan ja aineistot dokumentoidaan. Valvonnasta vastaa Kuopion historiallisen museo,  intendentti Mikko Paalanen vastaavana. ( v. 2018-)
 • Residenssitarveselvitys, taiteen ja tieteen toimintaedellytysten parantaminen  ( Rustanius, Jaakko, v.  2019-2020)
 • Pienpurkua ja seinien avauksia arkkitehtisuunnittelua varten. Kun rakennusta puretaan,  haitta-ainetutkimusten myötä tehdään päätökset siitä, mitä kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksen osia säilytetään. Tässä yhteydessä valmistuu tilaratkaisut, jotka ovat arkkitehtisuunnittelun lähtötietoja.
 • Pääsuunnittelija käy neuvotteluja viranomaisten kanssa tarvittavista selvityksistä

4. EHDOTUSSUUNNITTELU/ Valittu ehdotussuunnitelma
Kesäkuussa 2020 Minna Canthin talo ry:n hallitus päätti tilamallista, jonka pohjalta arkkitehtisuunnittelu eteni arkkitehtitoimisto Arto Mattilan toimesta. Katso suunnitelmat.

Vuosi 2021
Hankkeeseen kiinnitettiin rakennuttajakonsultti – ja valvojaksi helmikuussa 2021 insinööritoimisto Savon kunto ja Kosteus Oy, Jari Piippo. Lisäksi valittiin tarvittavat erikoissuunnittelijat (rakennesuunnittelu, LVI-suunnittelu ja sähkösuunnittelu, jotka osallistuvat osaltaan lupavaiheen suunnitteluun.
Tämän jälkeen valmistuu tämän vaiheen rakentamisen kustannusarvio, voimassa olevan kaavan mukaiseen peruskorjaukseen tarvittavat rakennuslupa-asiakirjat valmistuvat ja lupa jätetään käsittelyyn. Purkusuunnitelma tältä osalta täsmentyy.

Rakennusluvan mukainen purkutyö ja peruskorjaus voimassa olevan kaavan mukaisella osalla alkaa.

5. YLEISSUUNNITTELU / Hyväksytty yleissuunnitelma ja pääpiirustukset

6. RAKENNUSLUPATEHTÄVÄT/ Rakennuslupa

7. TOTEUTUSSUUNNITTELU/ Hyväksytyt toteutussuunnitelmat

8. RAKENTAMISEN VALMISTELU/ Rakentamispäätös

Vuosi 2022/2024

9. RAKENTAMINEN/ Vastaanottopäätös

Peruskorjauksessa päästään sisustustöihin.
Peruskorjaustyöt viimeistelyssä ja pihalle rakennettava osa myös.

Vuosi 2024/2025 (Vuonna 2025 Kuopion kaupunki täyttää 250 vuotta!)

10. KÄYTTÖÖNOTTO / Rakennuksen käyttöön ottaminen

Työt toteutetaan ammattilaisvoimin. Rakennuksen remontointia toteutetaan osin myös oppilastyönä, missä Savonia ammattikorkeakoulu ja Savon aikuisopisto yhdistävät voimansa. Remontoinnin lisäksi tavoitteena on luoda projektista monialainen oppimisympäristö mahdollisimman monelle koulutusalalle, kehittää palvelumuotoilun avulla taide- ja kulttuuritoimintaa erilaisilla sisällöillä ja kehittää toimiva kulttuurikeskus Minna Canthin henkeen.